ЗАКОН о основном образовању и васпитању "Службени гласник РС", бр. 55 од 25. јуна 2013, 101 од 10. новембра 2017, 27 од 6. априла 2018 - др. закон, 10 од 15. фебруара 2019.
ЗАКОН о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“ број 88/2017);
ПРАВИЛНИК о оцењивању ученика у основном образовању и васпитању "Службени гласник РС", број 34 од 17. маја 2019.
COVID.pdf
Лице за заштиту података о личности.pdf
ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА САВЕТ РОДИТЕЉА ШКОЛЕ- o условима остваривања обр-васп рада учење.pdf
Обавештење за запослене.pdf
Обавештење за родитеље.pdf
ПЛАКАТ - ОБАВЕШТЕЊЕ О УПИСУ У ПРВИ РАЗРЕД.pdf
Правила понашања.pdf
Правилник o мерама начину и поступку заштите.pdf
Правилник o унутрашњој организацији рада школе.pdf
Правилник о календару ОШ.pdf
Прваци.pdf
Програм заштите од насиља.pdf
Табеларни прегелд календара образовно-васпитног рада основне школе за школску 2019-2020. GODINU.pdf
Табеларни прегелд календара образовно-васпитног рада основне школе за школску 2019-2020. годину.pdf
обавештење.pdf
прање_руку.pdf
упис првака обавештење.pdf